I. ZASADY REKRUTACJI

 1. Naboru do klasy zerowej i pierwszej oraz naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Szkoły.
 2. W jednej klasie nie może być więcej niż 20 uczniów.
 3. Okres zapisywania dzieci do szkoły w ramach naboru na nowy rok szkolny oraz naboru uzupełniającego trwa przez cały rok.
  Przez zapisy rozumie się:

  • złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły
  • spełnienie odpowiednich kryteriów przyjęcia
  • podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego.
 4. Warunki przyjęcia nowych uczniów do PSSP są następujące:
  • przedstawienie właściwego, na określonym poziomie, świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w kl. IV –VI
  • w przypadku dzieci do klas I – III – rozmowa z wychowawcą
  • w przypadku dzieci do klas 0 – rozmowa z Dyrektorem i psychologiem szkolnym
  • rozmowa kandydata z psychologiem szkolnym
  • rozmowa kandydata i jego rodziców z Dyrektorem Szkoły.
 5. W jednym zespole klasowym nie powinno znaleźć się więcej niż jedno dziecko z problemami w opanowaniu wiedzy i umiejętności przewidzianych programem.
 6. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły zobowiązani są do:
  • rzetelnego wypełnienia „Ankiety dla rodziców”
  • poinformowania szkoły o wszelkich kłopotach zdrowotnych dziecka i przyjmowanych lekach
  • wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych dziecka na żądanie Szkoły.
 7. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów.
 8. Dyrektor Szkoły może nie przyjąć dziecka do Szkoły bez podania przyczyny.
 9. Dyrektor bierze pod uwagę strukturę zespołu klasowego, a także może ustalić dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci na uczniów lub odstąpić od wykonania wybranych elementów tej procedury.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem prawnego opiekuna.
 2. Oryginał świadectwa szkolnego (dotyczy klas II-VI).
 3. Karta zdrowia (nabór uzupełniający).
 4. Dwie fotografie.

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni jest szkołą płatną.
Wysokość czesnego i warianty płatności są do uzyskania dla chętnych w siedzibie szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje w siedzibie szkoły:

Gdynia, ul.Strażacka 15, tel.: (058) 624 05 09
pssp@pssp.edu.pl