Dyrektor Społecznej Jedynki co roku przyznaje stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach pozaszkolnych. Są one wypłacane laureatom przez cały rok szkolny.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIOM

PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W GDYNI

 

 1. Cel i charakter stypendium

 

 1. O stypendium za wyniki w nauce mają prawo ubiegać się uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni
 2. Stypendium za wyniki w nauce przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody cyklicznej.
 3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, najwyższą oceną zachowania oraz znaczącymi osiągnięciami pozaszkolnymi.
 4. Stypendium ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań naukowych.
 5. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce i rozwijanie swoich wiodących kompetencji.
 6. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 7. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.

 

 1. Założenia ogólne

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej po ukończeniu pierwszego roku nauki na danym etapie kształcenia.
 3. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane raz w roku na cały rok szkolny. W październiku każdego roku szkolnego stypendium otrzymają uczniowie klas V-VIII za wyniki z poprzedniego roku szkolnego.
 4. Wysokość stypendium każdorazowo ustala Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę wysokość środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w danym roku szkolnym Funduszowi Stypendialnemu w budżecie Szkoły.
 5. Stypendium wypłacane jest przez miesiące nauki, tj. od września do końca czerwca danego roku szkolnego.
 6. Stypendium wypłacane jest stypendystom w sekretariacie szkoły do końca każdego miesiąca. Wypłata za miesiąc wrzesień następuje wraz wypłatą październikową.

 

 

III. Zasady przyznawania stypendium

 

 1. O stypendium naukowe może ubiegać się uczeń, który:
 2. a) otrzymał na zakończenie roku szkolnego średnią ocen 5,9 i więcej,
 3. b) otrzymał wzorową ocenę zachowania,
 4. c) uzyskał tytuł laureata wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty

ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie

z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580),

zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,

 1. d) jego udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy z określonych przedmiotów,
 2. e) wyróżnia się innymi osiągnięciami pozaszkolnymi związanymi z jego zainteresowaniami,
 3. f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 4. g) jego zachowanie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły stanowi wzór dla innych uczniów.
 5. h) jest uczniem Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej minimum przez dwa lata.

 

 1. Tryb przyznawania stypendium

 

 1. Dyrektor Szkoły informuje nauczycieli wychowawców po rozpoczęciu roku szkolnego o wysokości funduszu stypendialnego na dany rok szkolny i rozpoczęciu naboru wniosków wychowawców o przyznanie stypendium naukowego dla ucznia.
 2. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii o swoich kandydatach u innych nauczycieli.
 3. Wychowawca klasy może składać Dyrektorowi Szkoły więcej, niż jeden wniosek.
 4. Wnioski składane są do Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego.
 5. Dyrektor Szkoły do końca października bieżącego roku szkolnego przedstawia wnioski spełniające kryteria do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i przyznaje stypendium.
 6. Ogłoszenie przyznania stypendiów naukowych na forum szkoły następuje do końca października.

 

 1. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium

 

 1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje Dyrektor Szkoły w następujących

przypadkach:

 1. a) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
 2. b) nagannej postawy moralno – etycznej ucznia.
 3. c) rezygnacji ze szkoły w ciągu roku szkolnego w którym zostało przyznane stypendium

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce może być zmieniony decyzją Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.