II Przegląd Poezji i Piosenki Angielskiej
„My favourite things”

II Przegląd Poezji i Piosenki Angielskiej
„My favourite things”

REGULAMIN

Cele konkursu:

rozwijanie zdolności językowych
rozwijanie zdolności artystycznych,
popularyzacja poezji anglojęzycznej
zachęcanie do występów na scenie,
prezentacja umiejętności uczniów,
uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
Zgłoszenia
1.Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia dokonane przez osoby dorosłe (nauczyciel/wychowawca lub Rodzic/Opiekun) na przygotowanych do tego formularzach zgłoszeniowych ( p. załącznik do Regulaminu), imienną listą zgłoszonych uczestników wraz z tytułem/ami utworów, interpretowanymi tekstami oraz innymi wymaganymi załącznikami (np. płytą CD z utworem).
2.Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ( na adres pppa@gla.edu.pl). Termin zgłoszenia mija 20 listopada 2010 roku.
3.Ostateczny terminarz przeglądu zostanie opublikowany 22 listopada 2010 na stronie internetowej oraz będzie dostępny w siedzibie organizatora od godz. 9.00 tegoż dnia
4.Prezentacje i przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni 8 grudnia 2010 roku w godzinach 9.00-16.00.(szczegółowy adres i godz. dostepne od 22 listopada na stronie internetowej)
5.Konkurs ma charakter niekomercyjny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny.
6.W razie niedostatecznej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Przeglądu.
Jury, ocena, nagrody
1.Wszystkie występy i prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora
2.Ocenie podlegają następujące elementy: poprawność językowa, wykonanie, ogólne wrażenie artystyczne, zaangażowanie wykonawcy oraz inne (dodatkowy punkt przyznany przez jury). Suma punktów za prezentację decyduje o zajętym miejscu.
3.Od decyzji Jury nie ma odwołania.
4.Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach indywidualnych otrzymują dyplomy imienne.
5.Nagrody Przeglądu sponsoruje firma Polanglo Sp. Z o.o, wyłączny dystrybutor wydawnictwa Oxford Publishing

Postanowienia szczegółowe
I. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczniów w kategorii indywidualnej i jeden zespół (maks. 8 osób). W przypadku większej ilości chętnych należy przeprowadzić eliminacje szkolne wyłaniające uczniów dopuszczonych do Konkursu.
II. W każdej kategorii konkursowej istnieje również podział na kategorie wiekowe, tak więc wyróżniamy 4 kategorie :
Poezja kl I-III
Poezja kl IV-VI
Piosenka kl I-III
Piosenka kl IV-VI
III. Konkurs Poezja
1.Konkurs literacki indywidualny jest to konkurs na interpretację tekstu literackiego, napisanego w języku angielskim, związanego z tematem konkursu
2.Tekst dowolny, długość interpretacji: max. 5 minut. Do zgłoszenia powinien być dołączony tekst, który będzie przedmiotem interpretacji.
IV. Konkurs Piosenka
1.Konkurs wokalny rozgrywany w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej (maks.8 osób w zespole).
2.Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie) lub nagrany najlepiej na płytach CD (w formacie umożliwiającym odtworzenie w standardowym odtwarzaczu CD) lub kasetach magnetofonowych.
3.Organizatorzy zapewniają sprzęt muzyczny (magnetofon, odtwarzacz CD) konieczny do odtwarzania podkładu.
4.Każdy wykonawca lub zespół może zaśpiewać maks. 2 utwory w języku angielskim, z których każdy nie może przekraczać 3 minut; utwory muszą być zgodne z tematem konkursu.
5.Do punktacji końcowej zostanie zaliczony wyżej punktowany utwór.