Przypominamy o konkursie fotograficznym “KOCHAM”  Tegoroczny temat to: ,,STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE”

 
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie In gremio i Centrum Muzyczne Rytm.
 
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:
uczniowie szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjów,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
osoby dorosłe.
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, jako medium artystycznego, dzięki któremu można przekazać emocje i wypowiedzieć się , również twórczo, na wybrany temat. Ponadto, konkurs ma za zadanie zainteresowanie uczestników treściami rodzinnymi, skłonienie do rozważań nad rodzajami miłości, zwrócenie uwagi na potrzebę troski i opieki nad ludźmi starszymi.
WARUNKI
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia lub kilku zdjęć (jednak nie więcej niż 5) w formacie A3. Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego, niedopuszczalny jest plagiat bądź zgłoszenie nie swojego zdjęcia. Autor zdjęcia na jego odwrocie, zaświadcza pisemnie, iż jest autorem zdjęcia, posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku.
Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie. Sprawy nierozstrzygnięte przez ten regulamin są rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby organizatora konkursu.
Autorzy zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych w trakcie konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i swoich danych.

Temat konkursu: ,,Stara miłość nie rdzewieje”

Zgłoszenia obejmują zdjęcia ukazujące interpretację powiedzenia stara miłość nie rdzewieje. Ukazanie w obrazie, jakim jest fotografia, uczucia, które jest adresowane do świata ludzi, zwierząt, zjawisk przyrodniczych czy przedmiotów użytku codziennego. Interpretacja tematu jest bardzo szeroka i należy w dużej mierze do autora fotografii.

Koordynatorem konkursu jest Joanna Kasperek-Czekalska(e-mail: kasperek@pssp.edu.pl).

ZAPRASZAMY!!