REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GDYNI

 Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

 Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym szkoły.
 1. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Do zadań szczegółowych należy:

 1. Zapewnienie dzieciom opieki po lekcjach, poprzez naukę oraz zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
 1. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).
 1. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 1. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym.
 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.
 1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 1. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 1. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić nauczyciela świetlicy.
 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 1. Opieką wychowawczą objęci zostają uczniowie po zakończonych zajęciach lekcyjnych oczekujący na swoich rodziców, jak również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, oraz oczekujący na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.
 1. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, w której podaje aktualne dane.

Każdorazowa zmiana danych kontaktowych, lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona nauczycielowi świetlicy w formie pisemnej.

 1. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się oraz akceptują Regulamin Świetlicy.
 1. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

– samodzielnego wyjścia dziecka do domu,

– odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione w Karcie Zgłoszenia Dziecka.

Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji nauczycieli świetlicy.

Dyspozycje przekazywane dziecku ustnie nie będą respektowane.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 1. Za rzeczy przynoszone przez dzieci (np.: własne zabawki) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej

 1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do nauczyciela świetlicy.
 1. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia nauczyciela oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować nauczyciela świetlicy o swoim wyjściu.
 1. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom nauczyciela.
 1. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.
 1. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).
 1. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.
 1. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy nauczyciela.
 1. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy, zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia.
 1. Za zniszczenie przez wychowanka zabawek, sprzętu lub wyposażenia w świetlicy jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.
 1. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 1. Nie przynosimy telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń.
 1. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas oraz rodzice.

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1.Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

– opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

– korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji oraz pokonywaniu trudności w nauce,

– rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

– korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,

– zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.

 

2.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

– nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania,

– zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce oraz zabawie,

– słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy,

– informowania każdorazowo nauczyciela świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

– dbania o estetyczny wygląd świetlicy,

– zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach,

– szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za jego niszczenie.

 

 1. Nagrody:

– wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,

– pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,

– pisemna pochwała w e-dzienniku,

– list pochwalny na koniec roku szkolnego za wzorową postawę uczniowską w świetlicy szkolnej.

 

 1. Kary:

– upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,

– poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (pisemne, ustne),

– pisemna uwaga wpisana do e-dziennika,

– nagana udzielona przez dyrektora szkoły .