Wykorzystanie metody projektów w pracy z uczniem dyslektycznym w nauczaniu biologii i ekologii.


Lucyna Bernardelli (bernardelli@razem.pl)

Gdyńskie Liceum Autorskie – STO, Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w GdyniMetoda projektów jest jedną z metod aktywizujących opartych na uczeniu się przez działanie i przeżywanie . Według badań umożliwia to zapamiętanie treści w 90 %. Projekty wykonywane przez uczniów mogą być indywidualne lub zespołowe, krótkoterminowe(dotyczące np. jednej lekcji ) lub długoterminowe
( np. monitoring środowiska otoczenia szkoły).

Biologia i ekologia są przedmiotami, na których metoda projektów sprawdza się doskonale. Najważniejszymi argumentami za stosowaniem w/w metody są:

 • zwiększenie aktywności uczniów,
 • rozwijanie samodzielnego, niezależnego i krytycznego myślenia,
 • kształcenie umiejętności planowania i organizowanie własnego procesu uczenia się,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
 • podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wyniki własnej pracy,
 • uczenie współpracy i skutecznej komunikacji,
 • sprzyjanie autorefleksji i samoocenie.

W czasie pracy metodą projektów wyróżnić można kilka etapów :

I – określenie problemu – temat projektu,

II – określenie metod pracy,

III – podział na grupy ( w przypadku projektów zespołowych),

IV – prace nad rozwiązaniem problemu – zdobycie niezbędnych informacji źródłowych , nawiązanie kontaktów z osobami , instytucjami pomocnymi w realizacji projektu ,

V – prezentacja wyników – programy najczęściej wykorzystywane przez uczniów – MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT,
FLASH,

VI – wnioski,

VII – refleksja – konstruowanie własnych kart ewaluacyjnych.

Przykłady projektów zrealizowanych przez uczniów PSSP, PSG, GLA – STO z zastosowaniem technologii informatycznej:

 • programy interdyscyplinarne , których głównym założeniem jest zrozumienie funkcjonowania przyrody najbliższej okolicy , analiza zagrożeń środowiska, zapoznanie z historią i uwarunkowaniami społecznymi badanego obszaru . Do tej pory w GLA zrealizowaliśmy projekt „ Długa Góra” ( opracowanie fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz dzielnic Gdyni – Cisowa i Chylonia). Obecnie realizujemy projekt „ Bałtyk”,
 • ścieżka dydaktyczna po TPK – „ Szlak Sowy „
 • interaktywna mapa zanieczyszczenia powietrza w Gdyni wg skali porostowej,
 • opracowanie i analiza ankiet dotyczących świadomości ekologicznej mieszkańców Gdyni,
 • strony WWW. o tematyce ekologicznej, nagrodzone i wyróżnione w konkursie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni .

Korzyści jakie daje metoda projektów uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce:

 • wybór zadania lub zagadnienia, którym chce się zająć,
 • wybór swojego miejsca w zespole, grupie, własne tempo pracy,
 • bliższy , indywidualny kontakt z nauczycielem prowadzącym projekt,
 • dokonanie samooceny i weryfikacji własnej pracy.

Literatura:

 • „ Intel – nauczanie ku przyszłości , wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej” , Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2001,
 • B. Borowska, V. Panfil – „ Metody aktywizujące w edukacji biologicznej, chemicznej i ekologicznej”, TEKST, Bydgoszcz 2002,
 • R. Fisher – „ Uczymy się jak uczyć?”, WSiP, W-wa 1999
 • B. Joyce, E. Calhoun , D. Hopkins – “Przykłady modeli uczenia się i nauczania”, WSiP, W-wa 1999.