Dyrektor Społecznej Jedynki co roku przyznaje stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach pozaszkolnych. Są one wypłacane laureatom przez cały rok szkolny.

W załączniku REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOLE