Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny

 2017/2018

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy.

  1. Organizacja pracy świetlicy.

– Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

– Ustalenie norm obowiązujących na zajęciach.

– Integracja zespołu.

– Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 

  1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

– Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

– Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

– Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.

– Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

– Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.

– Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.

– Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.

– Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

– Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.

– Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

– Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

– Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

  1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

– Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

– Pomoc w odrabianiu lekcji.

– Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu oraz mówieniu.

– Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.

– Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

– Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

– Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

 

  1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez

organizację różnych form zajęć:

– plastycznych

– poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych,

organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

-czytelniczo-medialnych

– udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole, świadome oraz odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką szkolną;

– umuzykalniających

– prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie

już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

-hobbystycznych;

-sportowo –zabawowych;

 

  1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów,

wartości narodowych.

– Pogadanki na temat rocznic i świąt państwowych.

– Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

– Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.

– Udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 

  1. Edukacja ekologiczna.

– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.

– Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

– Udział lub pogadanki na temat akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” itp.

 

  1. Edukacja prozdrowotna.

– Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).

– Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).

– Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 

  1. Edukacja czytelnicza i medialna.

– Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

– Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

– Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 

Zajęcia

 

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

Oglądanie filmów edukacyjnych.