Klub Młodego Europejczyka – Lwie Serce

Młodzi Polacy to również Europejczycy i potrzebują wykształcenia mającego na celu rozwijanie świadomości europejskiej” opartej na tradycji humanistycznej, wierze w wolność i poszanowaniu różnic. Powinnyśmy nie tylko przygotowywać dzieci do życia w Europie, ale przede wszystkim uczyć je żyć tu i teraz w demokratycznym społeczeństwie.

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba Klubu

& 1

 1. Szkolny Klub Europejski powstał w 2002 r przy Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni przy ulicy Strażackiej 15
 2. Klub używa nazwy “Klub Młodego Europejczyka Lwie – Serce”

& 2

 1. Klub Europejski jest miejscem spotkań dzieci, rodzajem koła zainteresowań

& 3

 1. Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Ministra Oświaty i Sportu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania

& 4

 1. Propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat Europy:
  • geografia, historia
  • kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej
  • dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne
 2. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku obejmującej podobieństwa i różnice.
 3. Rozwijanie u przyszłych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę środowiska
 4. Umożliwienie dzieciom kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami.
 5. Współpraca z Klubami Europejskimi

& 5

 1. Zadania Klubu:
  • organizowanie spotkań informacyjnych ( gry i zabawy, karty pracy, pogadanki, prace plastyczne, wierszyki i piosenki)
  • organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy
  • organizowanie spotkań integracyjnych
  • prowadzenie kampanii informacyjnej ( plakaty, gazetka szkolna)

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

& 6

 1. Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni na zasadzie dobrowolnej
 2. Wykluczenie z szeregu klubu w przypadku: nagannego zachowania, częstych nieobecności.

& 7

 1. Warunki uczestnictwa w klubie:
  • poświęcenie wolnego czasu do pracy w klubie
  • zainteresowanie celami i zadaniami klubu
  • regularne uczęszczanie na spotkania w klubie
  • aktywny udział w pracach klubu

& 8

 1. Prawa członka Klubu:
  • do zgłaszania propozycji pracy
  • rezygnacji członkostwa w Klubie

& 9

 1. Klub może zjednywać sympatyków i po ich zgodzie przyznać im honorowe członkostwo klubu.
 2. Honorowy członek klubu ma prawo uczestniczyć w imprezach klubu, wspierać inicjatywy klubu i sam je proponować.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę o rozwiązaniu klubu może podjąć 2/3 głosów członków klubu w obecności co najmniej połowy.
 2. W razie rozwiązania klubu majątek klubu przechodzi na własność Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni.