Ognisko Muzyczne RYTM powstało w 1999 roku przy Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni. Organem prowadzącym i twórcą Ogniska Muzycznego RYTM było Gdyńskie Towarzystwo Szkół Społecznych – stowarzyszenie mające za cel prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszym kierownikiem Ogniska Muzycznego RYTM została mgr Ewa Tomaszewska, dyplomowany nauczyciel rytmiki i muzyki pracujący od wielu lat w Pierwszej Społecznej szkole Podstawowej.

Celem Ogniska Muzycznego RYTM jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych i plastycznych dzieci poprzez naukę podstaw gry na wybranym instrumencie, kształcenie zdolności wokalnych, naukę tańca oraz warsztaty plastyczne i rękodzielnicze . Zajęcia w Ognisku prowadzone są indywidualnie lub w grupach o ile pozwala na to specyfika zajęć. Ognisko przygotowuje również szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym. OM kształci nie tylko dzieci i młodzież, ale także i dorosłych.

W 1999 roku OM rozpoczynało swoją działalność tylko z dwójką uczniów, dziś liczy około osiemdziesięciu słuchaczy. Od 2006 roku kierownikiem Ogniska Muzycznego RYTM jest Hanna Wielgus, która jest również nauczycielem muzyki oraz wychowawcą, pracującym w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni.

Założeniem Ogniska Muzycznego przez kolejne lata swojej działalności było stworzenie urozmaiconej i atrakcyjnej oferty programowej dostosowanej do różnych działań muzycznych oraz możliwości i zapotrzebowań nowych uczniów. Praca oraz zaangażowanie poszczególnych nauczycieli Ogniska ma swój wyraz w indywidualnych autorskich programach nauczania, dzięki którym zajęcia są interesujące i niebanalne. Umiejętności muzyczne osiągnięte przez każdego ucznia sprawdzane są dwukrotnie w ciągu roku: w czasie egzaminów semestralnych i na zakończenie każdego roku szkolnego. Po ukończeniu każdego roku nauki, uczeń otrzymuje świadectwo z zajęć indywidualnych lub dyplom udziału w zajęciach grupowych. Uczestnicy OM mają możliwość prezentowania swoich umiejętności w ciągu roku szkolnego uczestnicząc w różnorakich imprezach, konkursach muzycznych, koncertach i przesłuchaniach. Dzięki nim mają możliwość, nie tylko nauki i wzbogacania swoich umiejętności muzycznych w czasie zajęć z nauczycielem, ale również niepowtarzalną okazję kontaktu z żywą publicznością oraz prezentacji przed widownią swoich nowych umiejętności.