Resized-0010-s

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorcznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Kocham”.

Regulamin konkurs „Kocham”organizowanego przez

Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni i Centrum Muzyczne “Rytm”.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób dla których fotografia jest pasją.

Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych.

Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii jako medium artystycznego, dzięki któremu można przekazać emocje i wypowiedzieć się na wybrany temat.

Ponadto, konkurs ma za zadanie zainteresowanie uczestników treściami rodzinnymi, zastanowienie się i rozważania nad rodzajami miłości, zwrócenie uwagi na potrzebę troski i opieki nad ludźmi starszymi.

WARUNKI

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia lub kilku zdjęć (jednak nie więcej niż 5) w formacie A3.

Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego, niedopuszczalny jest plagiat bądź zgłaszanie nie swojego zdjęcia.

Temat konkursu: ,,Miłość do rodziców”.

Zgłoszenia obejmują zdjęcia ukazujące rolę rodziców w dzisiejszej rodzinie oraz wyraz miłości do nich. Ukazanie w obrazie jakim jest fotografia potrzeby bliskości, spędzanie wspólnie czasu, miłości do rodziców i dzieci oraz zdjęcia wyrażające wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i szacunek do nich.

Autor, dokonując zgłoszenia poprzez sam fakt przesłania zdjęcia, zaświadcza iż jest autorem zdjęcia, posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku.

Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie. Sprawy nierozstrzygnięte przez ten regulamin są rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby organizatora konkursu.

Autorzy zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych w trakcie konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i swoich danych.

Kuratorem konkursu jest Katarzyna Kałużyńska-Włoch.

Adres organizatora:

In gremio

ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia

Tel./Fax.: 58 624-34-54, 58 624-05-09

Strona internetowa organizatora: www.pssp.edu.pl oraz www.ingremio.razem.pl.

 

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 24 kwietnia 2014 wraz z opublikowaniem informacji na stronie organizatora.

Termin nadsyłania prac: 21 maja 2014

Data ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora: 26 maja 2014.

Termin i miejsce uroczystości wręczenia nagród wraz z terminem wernisażu zdjęć zostanie opublikowany także 26 maja 2014 na stronie internetowej organizatora wraz z informacją o wynikach.

Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez jury wybrane przez organizatora. W skład jury wchodzą  gdańscy artyści, pedagodzy oraz przedstawiciele szkoły.

Jury konkursu przyznaje jedną nagrodę główną. Decyzja jury jest niepodważalna i nie podlega odwołaniu.

Nagrodą główną jest iPod Shuffle oraz udział nagrodzonych zdjęć w wernisażu zorganizowanym przez stowarzyszenie In gremio w Gdyni.

Nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć może być więcej, zostaną one również zaprezentowane podczas wernisażu. Autorzy nagród zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w którejś z kategorii, jeśli poziom nadesłanych zdjęć nie będzie satysfakcjonujący.

Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich widocznych na zdjęciach co do ochrony wizerunku. Zgłaszając zdjęcie uczestnik deklaruje, że posiada zgodę wszystkich osób widniejących na zdjęciu do upowszechniania, jak również do publikacji ich wizerunku w mediach oraz wykorzystania na różnych polach ekspoloatacji.

Organizatorowi przysługuje prawo korzystania z nadesłanych zdjęć wg uznania.

Osoba zgłaszająca zdjęcia w momencie dokonywania zgłoszenia akceptuje warunki i postanowienia regulaminu. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zdjęcia bez prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, lub zgłoszenia mailowe nie zawierające wymaganych informacji – mogą zostać zdyskwalifikowane. Wzór zgłoszenia dostępny jest tutaj:

Wzor zgloszenia Kocham

Zdjęcia słabej jakości, nie spełniające podstawowych parametrów technicznych – nie wezmą udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Odbiór nagrody za zajęcie I miejsca możliwy jest w dniu wyznaczonym przez organizatora – w trakcie gali podczas koncertu muzycznego (dla osób z województwa pomorskiego) lub poprzez przesłanie jej pocztą na adres pocztowy podany w przeciągu 7 dni od daty wysłania maila informującego o wygranej (dla osób z dalszych rejonów Polski)

Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny.

Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury, wszelkie roszczenia rozpatrywane są przez organizatora. Istnieje możliwość zmian w regulaminie przez organizatora.