Regulamin konkursu “Łam język z głową”

Regulamin konkursu “Łam język z głową”

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNO-LOGOPEDYCZNEGO

„ŁAM JĘZYK Z GŁOWĄ”

 

 

 • Organizatorem konkursu jest Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni.

 

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych szkół podstawowych z województwa pomorskiego.

 

 • Celem konkursu jest doskonalenie znajomości zasad ortografii oraz upowszechnianie kultury żywego słowa i wzbogacanie słownictwa uczniów.

 

 • Zadaniem uczestnika konkursu jest ułożenie rymowanego tekstu, który będzie można wykorzystać jako dyktando lub jako materiał do ćwiczeń dykcji (np. na zajęciach kółka teatralnego).

 

 • Tekst powinien zawierać jak najwięcej wyrazów charakteryzujących się trudną pisownią. O sposobie doboru wyrazów (np.: wykorzystaniu tylko wyrazów z h i ch) oraz o ukształtowaniu wersyfikacyjnym tekstu

decyduje jego autor.

Tekst powinien mieć humorystyczny charakter, tak by stanowił inspirację do zabawy słowami oraz nauki pisowni i wymowy trudnych wyrazów.

Każdy tekst powinien mieć swój tytuł.

 

 • Wymogi formalne: długość pracy – nie mniej niż 20 wersów i nie więcej niż 35 wersów.

Do każdego tekstu należy dołączyć informacje dotyczące jego autora. Wymagane dane to:  imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i dokładny adres szkoły.

Do każdej pracy należy również dołączyć zgodę na jej opublikowanie na stronie www.pssp.gla.edu.pl (Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację mojego tekstu pod tytułem…………………… na stronie organizatora konkursu – PSSP w Gdyni.). Zgodę należy czytelnie podpisać imieniem

i nazwiskiem autora tekstu.

 

 • Prace konkursowe oceniane będą w jednej kategorii wiekowej (uczniowie z klas IV, V i VI szkoły podstawowej).

Nadesłane prace będą oceniane przez powołane do tego jury, które przyzna pierwszą, drugą oraz trzecią nagrodę. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania poszczególnych nagród, w przypadku gdy nadesłane prace nie będą spełniać wymogów formalnych lub merytorycznych.

 

 • Prace będące plagiatami nie zostaną poddane ocenie.

 

 • Konkurs trwa od 10.2017 do 12.03.2018. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16.02.2018, a zwycięzcy będą powiadomieni telefonicznie.
 • Prace należy nadsyłać na adres: Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Strażacka 15, 81-818 Gdynia, z dopiskiem „Łam język z głową”.

 

 • Nagrody zostaną wysłane pocztą.

 

 • Prace konkursowe oceniane będą przez powołane do tego jury, od którego decyzji nie ma odwołania.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych tekstów na swojej na stronie internetowej bez obowiązku wynagrodzenia dla ich autorów.

 

 • Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu.

 

Podziel się tym ze znajomymi!