Regulamin konkurs „Kocham”, organizowanego przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni

 

Oficjalna strona konkursu: www.pssp.edu.pl

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób dla których fotografia jest pasją i którzy odnajdują przyjemność w robieniu zdjęć.
Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych.
Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.

CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja fotografii jako medium artystycznego, dzięki któremu można przekazać emocje i wypowiedzieć się na wybrany temat.
Ponadto, konkurs ma za zadanie zainteresowanie uczestników treściami rodzinnymi, zastanowienie się i rozważania nad rodzajami miłości, zwrócenie uwagi na potrzebę troski i opieki nad dziećmi.

WARUNKI
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia lub kilku zdjęć (jednak nie więcej niż 5).
Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego, niedopuszczalny jest plagiat bądź zgłaszanie nie swojego zdjęcia.
Temat zdjęć: miłość do dziecka
Zgłoszenia obejmują zdjęcia ujmujące w sposób bezpośredni, pośredni lub alegoryczny miłość rodziców do dzieci, troskę, potrzebę opieki, miłość dzieci do rodziców lub innych osób dorosłych, wrażliwość i radości wieku dziecięcego oraz uroki dzieciństwa. Mogą pokazywać miłość macierzyńską, ojcowską bądź też ogólnie miłość, rozumianą jako uczucie łączące osobę dorosłą z dzieckiem lub dziecko z osobą dorosłą.

Autor, dokonując zgłoszenia poprzez sam fakt przesłania zdjęcia, zaświadcza iż jest autorem zdjęcia, posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku.
Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie. Sprawy nierozstrzygnięte przez ten regulamin są rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby organizatora konkursu.
Autorzy zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych w trakcie konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i swoich danych.

Kuratorem konkursu jest Aleksandra Ośko, e-mail: osko@gla.edu.pl
Adres szkoły: Gdynia, ul. Strażacka 15
Telefon do szkoły: 58 624-34-54
www.pssp.edu.pl

TERMINY
Konkurs rozpoczyna się 27. kwietnia, wraz z opublikowaniem informacji na stronie organizatora.
Termin dostarczenia zdjęć: 21. maja
Data ogłoszenia zwycięzców: 26. maja
Data wręczenia nagród: 6. czerwca

Wręczenie nagród przez organizatora nastąpi w terminie i o godzinie ustalonej przez organizatora. Termin zostanie ogłoszony na stronie organizatora: www.pssp.edu.pl oraz na stronie stowarzyszenia In gremio: www.ingremio.razem.pl.

NAGRODY
Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez jury wybrane przez organizatora. W skład jury wchodzą przedstawiciele szkoły, artyści oraz pedagodzy.
Jury konkursu przyznaję jedną nagrodę główną. Decyzja jury jest niepodważalna i nie podlega odwołaniu.
Nagrodą główną jest iPod Shuffle oraz udział nagrodzonych zdjęć w wernisażu zorganizowanym przez stowarzyszenie In gremio w Gdyni, przy ulicy Pomorskiej 39/41.
Nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć może być więcej, zostaną one również zaprezentowane podczas wernisażu. Autorzy zostaną powiadomieni mailowo informacją przesłaną na adres z którego zostały nadesłane zdjęcia (w przypadku zdjęć nadesłanych przez internet) lub telefonicznie (w przypadku zdjęć nadesłanych pocztą).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w którejś z kategorii, jeśli poziom nadesłanych zdjęć nie będzie satysfakcjonujący.
Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich widocznych na zdjęciach co do ochrony wizerunku. Zgłaszając zdjęcie uczestnik deklaruje, że posiada zgodę wszystkich osób widniejących na zdjęciu do upowszechniania, jak również do publikacji ich wizerunku w mediach oraz wykorzystania na różnych polach ekspoloatacji.
Organizatorowi przysługuje prawo korzystania z nadesłanych zdjęć wg uznania.
Osoba zgłaszająca zdjęcia w momencie dokonywania zgłoszenia akceptuje warunki i postanowienia regulaminu. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zdjęcia bez prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, lub zgłoszenia mailowe nie zawierające wymaganych informacji – mogą zostać zdyskwalifikowane. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie organizatora:
www.pssp.edu.pl/?cat=90
Zdjęcia słabej jakości, nie spełniające podstawowych parametrów technicznych – nie wezmą udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odbiór nagrody za zajęcie I miejsca możliwy jest w dniu wyznaczonym przez organizatora – w trakcie gali podczas koncertu muzycznego (dla osób z województwa pomorskiego) lub poprzez przesłanie jej pocztą na adres pocztowy podany w przeciągu 7 dni od daty wysłania maila informującego o wygranej (dla osób z dalszych rejonów Polski)
Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny.
Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury, wszelkie roszczenia rozpatrywane są przez organizatora. Istnieje możliwość zmian w regulaminie przez organizatora.