Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 7. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na miesiąc.
 3. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
 4. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

Współpraca biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez realizację ścieżki międzyprzedmiotowej- czytelniczej i medialnej.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę.
 5. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 6. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 7. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

Zadania nauczyciela – bibliotekarza

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
|Bez kategorii|

Podziel się tym ze znajomymi!

Regulamin

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego w PSSP w Gdyni.

I. Skład władz Samorządu

1. W skład władz Samorządu powinny wchodzić osoby kompetentne, odpowiedzialne, przedsiębiorcze, którym leży na sercu dobro szkoły oraz wszystkich jej uczniów.
2. W skład władz Samorządu wchodzą: przewodniczący trzech zastępców skarbnik
3. Przewodniczącym zostaje kandydat który otrzymał największą liczbę głosów w wyborach.
4. Skarbnik wybierany jest z pośród członków władz Samorządu na pierwszym posiedzeniu. Jeśli nie pojawi się ochotnik, członkowie władz głosują w sposób jawny.
5. Samorząd uczniowski wybiera z pośród nauczycieli swojego opiekuna. Jest on łącznikiem władz Samorządu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
6. Opiekun Samorządu wybierany jest przez władze Samorządu w tajnym głosowaniu.

II. Kompetencje władz Samorządu

1. Samorząd jest formą przedstawicielstwa uczniów we władzach i życiu szkoły.
2. Samorząd ma prawo do redagowania gazetki szkolnej.
3. Samorząd ma prawo organizować dyskoteki i imprezy szkolne, po uprzednim przedstawieniu planu takich imprez Dyrekcji szkoły oraz opiekunowi Samorządu.
4. Samorząd ma obowiązek troszczyć się o dobre imię oraz interesy wszystkich uczniów.
5. Samorząd ma obowiązek troszczyć się, by uczniowie przestrzegali Regulaminu Szkoły oraz Kodeksu Praw i Obowiązków Ucznia.
6. Samorząd ma prawo organizować życie kulturalne szkoły
7. Działalność Samorządu upiera się na zasadach zawartych w Regulaminie i Statucie Szkoły, a także w Regulaminie Działalności Samorządu Uczniowskiego.
8. Samorząd ma prawo organizować akcje charytatywne, aukcje, zbiórki, itp. mające na celu zasilenie kasy Samorządu.
9. Fundusze będące w posiadaniu Samorządu mają być spożytkowane zgodnie z decyzją władz Samorządu, dla dobra uczniów oraz szkoły. Decyzje finansowe zatwierdzić musi opiekun Samorządu i Dyrektor szkoły.
10. Samorząd w porozumieniu z opiekunem po upłynięciu kadencji wyznacza datę wyborów nowych władz.

III. Sposób podejmowania decyzji

1. Decyzje są podejmowane przez władze Samorządu w sposób demokratyczny drogą jawnego głosowania. Decyzja musi być zatwierdzona przez opiekuna Samorządu.
2. W sprawach specjalnej uwagi, Samorząd ma prawo zorganizować ogólnoszkolne referendum. Głosowanie w nim nad przedstawionym projektem będzie się odbywać w sposób tajny, powszechny, równy i demokratyczny.

IV. Sposób uchwalania i zatwierdzania regulaminu

1. Samorząd nowej kadencji odbywa głosowanie nad regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
2. Poprawki do regulaminu zgłaszają członkowie władz Samorządu. Ich zatwierdzenie lub odrzucenie odbywa się poprzez jawne głosowanie na zebraniu władz Samorządu oraz przez potwierdzenie tej decyzji przez opiekuna Samorządu i Dyrektora szkoły.
3. Głosowanie nad regulaminem odbywa się na posiedzeniu władz Samorządu w sposób jawny, równy i demokratyczny.
4. Z regulaminem działalności Samorządu muszą zapoznać się wszyscy uczniowie oraz potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

V. Ordynacja wyborcza

1. Wybory są demokratyczne, powszechne, równe, tajne oraz bezpośrednie.
2. Każdy uczeń PSSP może brać udział w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego.
3. Każdy uczeń PSSP może się ubiegać o wybór do władz Samorządu Uczniowskiego.
4. Datę wyborów oraz ogłoszenia i rozpoczęcia kampanii wyborczej ustalają każdorazowo (raz w roku) aktualne władze Samorządu.
5. Kandydaci zgłaszani są opiekunowi Samorządu w terminie pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyborów.
6. By zostać zarejestrowanym, kandydat musi przedstawić listę imienną z poparciem co najmniej 5 uczniów.
7. Kampania wyborcza trwa 2 tygodnie od daty zamknięcia listy kandydatów i kończy się dzień przed wyborami władz Samorządu.
8. W czasie kampanii wyborczej kandydatów obowiązują zasady „Fair play”. W razie ich naruszenia kandydat może zostać wykluczony z kampanii na wniosek władz Samorządu i opiekuna samorządu. Decyzję tę zatwierdza ostatecznie Dyrektor szkoły.
9. Wybory organizuje komisja wyborcza w której skład wchodzą: opiekun Samorządu, trzech przedstawicieli władz Samorządu oraz dwie bezstronne osoby (ochotnicy) z pośród uczniów szkoły.
10. Liczenie głosów odbywa się w dzień wyborów w gabinecie Dyrektora szkoły. W skład komisji liczącej głosy wchodzą: Dyrektor szkoły, komisja wyborcza i przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
11. Głosowanie odbywa się od 8.30 do 12.30 na 4 przerwach międzylekcyjnych. Komisja wyborcza, listy do głosowania i urna znajdują się na głównym korytarzu na parterze.
12. Wyborcy oddają głos, zaznaczając nazwisko jednego kandydata na przygotowanej liście. Złożoną kartkę wrzucają do urny. Głosowanie jest tajne.
13. Ogłoszenie wyników następuje w dzień po wyborach na forum szkoły. Jednocześnie odbywa się oficjalne przekazanie władzy Samorządu nowo wybranemu składowi.
14. Odwołanie władz Samorządu może odbyć się na wniosek uczniów, którzy muszą przedstawić odpowiedni dokument władzom Samorządu i opiekunowi. Zgłaszający wniosek muszą uzyskać poparcie 2/3 uczniów szkoły, a wniosek ostatecznie zatwierdzić musi opiekun Samorządu i Dyrektor szkoły.
15. Członek władz Samorządu może zrezygnować ze swojej funkcji w trakcie kadencji pod warunkiem przedstawienia rzetelnego uzasadnienia oraz innego kandydata, który musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości uczniów szkoły.
16. W razie odwołania władz Samorządu do ich obowiązków należy zorganizowanie wyborów następnych władz. Do czasu wyboru nowych władz, Samorząd ma obowiązek pełnić swoje dotychczasowe funkcje.

Podziel się tym ze znajomymi!