CELE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSSP
NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSSP
NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

  • · Kształt Samorządu

1. Samorząd Szkolny Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej (zwany odtąd Samorządem) tworzą  wybrani podczas powszechnych wyborów uczniowie szkoły.

  • Kandydaci na członków Samorządu muszą zebrać listy podpisów przynajmniej 15 (piętnastu) osób wspierających ich program wyborczy i wręczyć je opiekunowi Samorządu, pani Beacie Bużan – wychowawcy klasy IVA
  • Po zgłoszeniu kandydatury do opiekuna Samorządu, kandydaci muszą przygotować plakat wyborczy i rozwiesić w szkole tylko w miejscach wskazanych przez opiekuna Samorządu.

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.

  • · Przewodniczący Samorządu

1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas II -VI, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.
2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

  • · Członkowie Samorządu

1. Samorząd składa się z uczniów klas II – VI wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
2. W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego  wchodzą 3 osoby z klas II-VI, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.
3. Samorząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
4. Wybory Samorządu odbędą się 22 września 2014, w poniedziałek.
5. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.
6. Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Samorządu.
7. W przypadku ukończenia szkoły lub uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.
8. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas II – VI.
9. Członkowie Samorządu są głównym organem wykonawczym Samorządu.
10. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.
11. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.

  • · Opiekun Samorządu

1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

  • · Zebrania Samorządu

1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.
2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.
3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny).
4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

  • · Sposób dokumentowania działalności Samorządu

1. Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze swojej działalności .
2. Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.

  • · Postanowienia inne

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

  • · Postanowienia końcowe

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

opiekun Samorządu
Beata Bużan

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY  2012/2013

Wrzesień
· Ustalenie planu działań na cały rok.
· Wykonanie gazetki informującej o wyborach do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
· Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.
· Organizacja kampanii wyborczej „I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”.
· Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata”.
· Pomoc w organizacji obchodów „Dnia Chłopaka”.
Październik
· Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
· Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
Listopad
· Zredagowanie gazetki na temat odzyskania niepodległości.
· Pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.
Grudzień
· Pomoc w organizacji akcji „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – wspólne zdjęcie wszystkich uczniów szkoły w czapeczkach Mikołaja.
· Konkurs na najpiękniejszą choinkę.
· Pomoc przy organizacji obchodów mikołajek w klasach.
Styczeń
· Pomoc w akcji „Zima zwierzaków” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
· Pomoc w organizacji Finału WOŚP.
· Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.
Luty
· Zorganizowanie poczty walentynkowej.
· Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
Marzec
· Pomoc w organizacji obchodów Dnia Kobiet – przygotowanie życzeń.
· Pomoc w organizacji przebiegu Pierwszego Dnia Wiosny.
Kwiecień
· Pomoc w organizacji akcji sprzątania terenu szkoły „Wiosna
czysta i radosna”.
· Zredagowanie gazetki z okazji Wielkanocy.
Maj
· Aktualizacja strony internetowej.
· Pomoc w organizacji „Dnia Dobrych Uczynków”
Czerwiec
· Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka.
· Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
· Pożegnanie klasy VI.

opiekun Samorządu
Beata Bużan